มีอะไรใหม่
Patrick Omameh Authentic Jersey 

📢รับสมัคร📢 ผู้สนใจจะอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
👉รับใบสมัครที่ ฝ่ายวิชาการ👈
เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
หมายเหตุ: เป็นการอบรมภาคทฤษฎีเท่านั้น