วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

เรียนดี เรียนฟรี เทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม
ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก หลักสูตร 30 ชั่วโมง โดยทีมงานสาขาช่างยนต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชางานประกอบผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
เปิดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment Vocational Boot Camp ครั้งที่ 1 วิชาเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด ณ โรงเรียนพุทธโธวาท บ้านชีลอง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
การอบรม EDUCATION TO EMPLOYMENT VOCATION BOOT CAMP การจัดอบรมวิชาชีพ หลักสูตรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1 วิชา คอมพิวเตอร์ออนไลน์
วิชานวดคลายเครียดและประคบสมุนไพร เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ออกให้บริการวิชาชีพ
สรุปการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนเข้าประสานงานที่อำเภอบ้านเขว้า เกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand ๔.๐
อาชีวะอาสา สารพัดช่างชัยภูมิ อีกวัน คิดฮอดบ้านมากมากและมาก