ประกาศ » ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1/60

ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1/60

27 เมษายน 2017
393   0

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้กำหนดวันเปิดภาคเรียน และการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พุทธศักราช 2549 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงกำหนดวันเปิด และการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามไฟล์แนบ

download_1487914767_open1_60