บริการสังคม » ศูนย์ อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์บริการอาชีวะอาสาฯ

ศูนย์ อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์บริการอาชีวะอาสาฯ

27 เมษายน 2017
532   0

ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ในนามประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิและคณะ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์บริการอาชีวะอาสาฯ ของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ และ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิตามลำดับ