อบรมสัมมนา » อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Applications บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้ Native Script (ครูจรูญ จงกลกลาง)

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Applications บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้ Native Script (ครูจรูญ จงกลกลาง)

28 เมษายน 2017
525   0

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Applications บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้ Native Script (ครูจรูญ จงกลกลาง)

ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร