ข้อมูลองค์กร » ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

4 พฤษภาคม 2017
1409   0

 

ข้อมูลบุคลากร
อัตรากำลัง ปี 2560     ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559
ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร
อัตรากำลังของ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น               74 คน
ก. ข้าราชการ 32 คน
1 ผู้บริหาร 5 คน
2 ข้าราชการครู 27 คน
3 ข้าราชการพลเรือน คน
ข. ลูกจ้างประจำ 7 คน
1 ทำหน้าที่สอน 2 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน 5 คน
ค. พนักงานราชการ 4 คน
1 ทำหน้าที่สอน 4 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน คน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว 31 คน
1 ทำหน้าที่สอน 13 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน 18 คน
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น คน
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง คน
1 ข้าราชการ คน
2 ลูกจ้างประจำ คน

 

 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม
 – ต่ำกว่า ม.6 ……………… คน ………… คน 0 คน
 – ปวช./ม.6 2 คน 1 คน 3 คน
 – ปวส./อนุปริญญาตรี ……………… คน 12 คน 12 คน
 – ปริญญาตรี 31 คน 13 คน 44 คน
 – ปริญญาโท 7 คน ………… คน 7 คน
 – ปริญญาเอก 1 คน ………… คน 1 คน
รวม 41 คน รวม 26 คน 67 คน
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม
 – จ้างด้วยงบบุคลากร ……………… คน ………… คน 0 คน
 – จ้างด้วยงบดำเนินงาน ……………… คน ………… คน 0 คน
 – จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 11 คน 15 คน 26 คน
 – จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) ……………… คน ………… คน 0 คน
 – จ้างด้วยเงินอื่น ๆ ……………… คน ………… คน 0 คน
รวม 11 คน รวม 15 คน 26 คน

 

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ข้าราชการ รวม 32 คน
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี..) สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ป.โท ผู้อำนวยการ
2. นายกลิ่น จันทะพอน ป.โท รองผู้อำนวยการ
3. นายนิพนธ์ โพธิ์ถิรเลิศ ป.โท รองผู้อำนวยการ
4. ว่าที่ร้อยตรี ดร.คันศร คงยืน ป.เอก รองผู้อำนวยการ
5. นางวีรวรรณ โยทองยศ ป.โท รองผู้อำนวยการ
6. นายวศิน แฝงเวียน ป.ตรี หัวหน้างานประกันคุณภาพ
7. นางอรทัย ทาทิพย์ ป.โท หัวหน้างานแนะแนว
8. นายรณชัย กลางเอก ป.ตรี หัวหน้างานปกครอง
9. นายสมหวัง สุพะกะ ป.ตรี หัวหน้างานทวิภาคี
10. นายณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์ ป.ตรี หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
11. นางอังสนา อนุตตรังกูร ป.โท หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
12. นายบรรหาร โคตะลี ป.ตรี หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
13. นางจำนงค์ บำรุงชัย ป.ตรี หัวหน้าแผนกวิชาเพ้นท์
14. นางสมบัติ พรธิอั้ว ป.โท หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
15. นางเรืองรุ้ง แก้วหย่อง ป.โท หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
16. นายสุชาติ มณีวรรณ ป.ตรี หัวหน้างงานประชาสัมพันธ์
17. นางอรวรรณ สิทธิสาร ป.ตรี หัวหน้างานการเงิน
18. นางพิมใจ ฉัตรศรีพงษ์ ป.โท หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
19. นายเมธี โลไธสง ป.ตรี หัวหน้างานพัสดุ
20. นายวารุศาสน์ จุลอักษร ป.ตรี หัวหน้าแผนกทักษะชีวิต
21. นางสุนันทา จินาเฟย ป.ตรี หัวหน้างานห้องสมุด
22. นายวิสุทธิ์ บุญเสริม ป.ตรี หัวหน้างานทะเบียน
23. นายกมลาสน์ คำวชิรพิทักษ์ ป.ตรี หัวหน้างานหลักสูตร
24. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ ผมพันธ์ ป.ตรี หัวหน้างานบุคลากร
25. นายสกลไกร โพธิ์จุมพล ป.ตรี หัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ
26. นายมนตรี นาคนิล ป.ตรี หัวหน้างานกิจกรรม
27. นางวราภรณ์ โตนชัยภูมิ ป.ตรี หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
28. นายจรูญ จงกลกลาง ป.โท หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
29. นางเบญจมาศ นามศิริพงษ์พัยธุ์ ป.โท หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
30. นายมงคล บุญกอง ป.ตรี หัวหน้างานบุคลกร
31.นายอาคม  พิมโกทา       ป.ตรี หัวหน้างานอาคารสถานที่
32.ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  ใบลี       ป.ตรี หัวหน้างานความร่วมมือ

 

ลูกจ้าประจำ รวม 7 คน
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…) สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นางสาวปุณยนุช สัจจวีรกุล ม.3 ครูประจำแผนกวิชาช่างเสริมสวย-ตัดผม
2. นายไพฑูรย์ ศิริเถียร ม.3 พนักงานขับรถ
3. นายสนาน นกแก้ว ป.4 พนักงานสถานที่
4. นายบุญเสน่ห์ การถาง ม.6 พนักงานสถานที่
5. นายสุเทพ ธงทอง ม.6 พนักงานสถานที่
6. นายประยงค์ อินทร์หมื่นไวย์ ปวส. หัวหน้าแผนกวิชาช่างเสริมสวย – ตัดผม
7. นายชุมพร เทียมชัยภูมิ ม.6 พนักงานสถานที่
พนักงานราชการ รวม 4 คน
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี..) สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายบรรพต โคตรชาลี ป.ตรี หัวหน้างานโครงการพิเศษ
2. นายมะนพ สิงห์ทอง ป.ตรี หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาฯ
3. นายอุไร รัตนภักดี ป.ตรี หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล DSS
4. นายพิริยกร  ภู่บัว ป.ตรี งานนักศึกษาวิชาทหาร

 

 ลูกจ้างชั่วคราว รวม 26 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1.  นายอิทธิพัทธ์ วงศ์กาวี ป.ตรี ช่างกลโรงงาน งานอาคารสถานที่
2. นางสาวมัทนา ป้อมอุ่นเรือน ป.ตรี สามัญ – สัมพันธ์ งานประกันคุณภาพ
3. นางสาวสมยงค์ ทองโคกศรี ป.ตรี สามัญ – สัมพันธ์ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4. นายวสันต์ มาตเริง ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์ งานสื่อการเรียนการสอน
5. นายพิชัย ช่วยสัตย์ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ งานศูนย์ข้อมูล
6. นายธัชพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ ป.ตรี ช่างกลโรงงาน งานอาคารสถานที่
7.  นางสาวอโนทัย ใบสี ป.ตรี คอมพิวเตอร์ งานพัสดุ
8.  นางสาวชมพูนุช สุวรรณลา ป.ตรี คอมพิวเตอร์ งานทะเบียน
9. นางสาวดารารัตน์ ต่อศักดิ์ ป.ตรี การโรงแรม งานเทียบโอน
10. นายกฤษดา ทานอก ป.ตรี คอมพิวเตอร์
11. นายสุรชัย  ภิรมย์ไกรพัด ป.ตรี ช่างยนต์
12. นางสาวเกตน์สิรี  จันทร์วงษ์ ป.ตรี การบัญชี
13. นางสาวรักษิณา  กาดีวงค์ ป.ตรี อาหารและโภชนาการ
14.  นางสาวอนงค์นาฏ นกแก้ว ป.ตรี หัวหน้างานการบัญชี
15.  นางสาวสุนิตฐา เต้หนองเป็ด ป.ตรี งานวิทยบริการ
16.  นางสาวสุชาวดี สงวนทรัพย์ ปวส. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
17.  นางสาวอรนุช รัดทิจันทา ป.ตรี งานการเงิน
18.  นางสาววริษา เจริญภูมิ ปวส. งานการเงิน
19.  นางสุภาพร สะท้าน ป.ตรี งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
20. นางสาวเรณู คงโนนกอก ป.ตรี งานสารบรรณ
21. นางสาวคะนึงนิจ เจริญหมื่น ปวส. งานสวัสดิการ
22. นางสาวภัทราพร วงศ์พรหม ป.ตรี งานพัสดุ
23. นายพงศธร  พูนรัตนบัณฑิตย์ ป.ตรี งานประชาสัมพันธ์
24. นางสาวปรางค์นภา  ทาอีเม้ง ป.ตรี วิจัยและพัฒนาฯ
25. นางสาวณัฐกานต์  ชมนาวัง ปวส. งานบุคลากร
26. นางสาวพรสุนี  ธรรมโชติ ปวส. งานวางแผนและงบประมาณ
27. นายธวัฒน์ชัย  ภูทอง ป.ตรี งานวัดผลและประเมินผล
28. นายสุรพล  เพื่อนสงคราม ปวส. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
29. นางสาวสุดารัตน์  พันสีทา ปวส. งานทะเบียน
30. นางสาวนนทิชา  หมู่เมือง ป.ตรี งานหลักสูตรการเรียนการสอน