ข่าวล่ามาเร็ว » กิจกรรมกายบริหาร ช่วงเช้าเนื่องในวันเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ (9 พค. 60)

กิจกรรมกายบริหาร ช่วงเช้าเนื่องในวันเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ (9 พค. 60)

9 พฤษภาคม 2017
1399   0

กิจกรรมกายบริหาร ช่วงเช้าเนื่องในวันเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ (9 พค. 60)