อบรมสัมมนา » ครูเกตน์สิรี จันทร์วงษ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E-Learning สำหรับครูผู้สอนสาขาบัญชี

ครูเกตน์สิรี จันทร์วงษ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E-Learning สำหรับครูผู้สอนสาขาบัญชี

24 พฤษภาคม 2017
436   0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E-Learning สำหรับครูผู้สอนสาขาบัญชี 
ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร

นักบัญชียุคไทยแลนด์ 4.0

  • พัฒนาเศรษฐกิจโดยเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลักคือเปลี่ยนจากผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้า “นวัตกรรม”
  • มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ความสำคัญขององค์ความรู้ของสาธารณชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
  • การจัดการเรียนการสอนแบบ E-Leaning เป้าหมายของครูต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

ประมวลความรู้ที่ได้จากการอบรม

การนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และการบูรณาการ การติดโทรศัพท์ของนักเรียน ให้เป็นการเรียนรู้ โดยการนำแอพลิเคชั่นเข้ามาเสริมความรู้ให้ผู้เรียนและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีความสนใจในรายวิชามากยิ่งขึ้น