อาชีวศึกษาจังหวัด » โครงการสัมมนาทบทวนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2560-2564

โครงการสัมมนาทบทวนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2560-2564

29 พฤษภาคม 2017
85   0

นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิและประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2560-2564 ณ ห้องดาวเรือง โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ  โดยมีนาย ชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี