โครงการ » โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0 วันที่ 11 มิถุนายน 2560

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0 วันที่ 11 มิถุนายน 2560

11 มิถุนายน 2017
77   0

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0 วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ ตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ หลังเสร็จสิ้นภารกิจ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0 ณ ตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้ส่งมอบ ค่าน้ำค่าไฟ ให้กับตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ