ข่าวล่ามาเร็ว » งานทวิภาคีประชุมหารือครูนิเทศ 1/2560

งานทวิภาคีประชุมหารือครูนิเทศ 1/2560

4 กรกฎาคม 2017
171   0

วันที่ 4/7/2560 งานทวิภาคีประชุมหารือครูนิเทศที่จะออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายกลิ่น  จันทะพอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หารือถึงปัญหาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์เรื่องต่างๆ และเน้นย้ำให้ครูดูแล และติดตามนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์อย่างไกล้ชิด หากเกิดปัญหาใดๆ ให้รายงานต่อวิทยาลัยฯ ทราบทันที