ไม่มีหมวดหมู่ » การประชุมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครูและ FIX IT CENTER THAILAND 4.0

การประชุมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครูและ FIX IT CENTER THAILAND 4.0

24 กรกฎาคม 2017
383   0

การประชุมคณะครูหัวหน้าแผนก หัวหน้าโครงการ และเลขานุการ โครงการพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครูและโครงการ FIX IT CENTER THAILAND 4.0 โดยมีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิทั้งสามฝ่าย คือนายกลิ่น จันทะพอน รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร นายนิพนธ์ โพธิ์ถิรเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา  และนางวีรวรรณ โยทองยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้