อาชีวศึกษาจังหวัด » การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การจัดการงานอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual System)

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การจัดการงานอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual System)

4 กันยายน 2017
330   0

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ได้มีการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา เรื่อง การจัดการงานอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual System) พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ สู่ประเทศไทย ๔.๐ “นครชัยบุรินทร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมตาดโตน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ