ข่าวล่ามาเร็ว » การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

6 กันยายน 2017
623   0

๖/๙/๒๕๖๐ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ ชั้น ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.