ไม่มีหมวดหมู่ » นิทรรศการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual System)

นิทรรศการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual System)

8 กันยายน 2017
603   0

๘/๙/๒๕๖๐ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ นครชัยบุรินทร์ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ