ข่าวล่ามาเร็ว » โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

15 กันยายน 2017
779   0

๑๕/๐๙/๒๕๖๐ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๐  โดย พ.ต.ท. สุลักษณ์ ดวงภมร รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรในงาน ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ ชั้น ๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.