โครงการ » โครงการทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560

28 ธันวาคม 2017
693   0

โครงการทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ