โครงการ » โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

23 กุมภาพันธ์ 2018
532   0

                                  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.3 และนักศึกษาชั้น ปวส.2