โครงการ » โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยเเห่งชาติ

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยเเห่งชาติ

8 สิงหาคม 2018
344   0

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ได้ดำเนินการจัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยเเห่งชาติ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

ภายในกิจกรรมได้มีการจัดการประกวดการเเข่นขันมากมาย เช่น การประกวดคัดลายมือ การแต่งกายในวรรณคดี เป็นต้น