ประชาสัมพันธ์ » ประเมินสถานศึกษาคุณธรรม

ประเมินสถานศึกษาคุณธรรม

9 สิงหาคม 2018
80   0

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

โดยคณะกรรมการประเมิน อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ