วันศุกร์, 7 สิงหาคม 2563

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2562

ผลการแข่งขัน
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเมล็ดกระบก
ต่อเมล็ดอัลมอนด์ในการทำมาการอง
รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช.

ผลการแข่งขัน
คุกกี้เมล็ดกระบกเพื่อสุขภาพ
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ ปวช.