วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ปรพกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 2 จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ