วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

การอบรม EDUCATION TO EMPLOYMENT VOCATION BOOT CAMP การจัดอบรมวิชาชีพ หลักสูตรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1 วิชา คอมพิวเตอร์ออนไลน์

วันที่18-21 เมษายน 2560โดยมีนายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเป็นประธานในพิธี

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page