วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563

การอบรม EDUCATION TO EMPLOYMENT VOCATION BOOT CAMP การจัดอบรมวิชาชีพ หลักสูตรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1 วิชา คอมพิวเตอร์ออนไลน์

วันที่18-21 เมษายน 2560โดยมีนายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเป็นประธานในพิธี