วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า

รายวิชา   การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า  รหัสวิชา 2104-2109
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดย ครูมนตรี    นาคนิล  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ