วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

กำหนดการยื่นคำร้องขอแก้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1,ปวช.2,ปวช.3)

1. ติดต่อขอแบบคำร้องแก้ 0 และ มส. ที่งานวัดผลและประเมินผล
2. นำแบบคำร้องแก้ 0 และ มส. ติดต่อครูผู้สอนในรายวิชาที่ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ภายในวันที่ 12 – 25 มีนาคม 2563
3. ผลการเรียนที่ยังไม่ประกาศให้นักเรียนและนักศึกษาติดต่อครูผู้สอนในรายวิชานั้นๆ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1,ปวส.2)

1. ติดต่อขอแบบคำร้องแก้ 0 และ มส. ที่งานวัดผลและประเมินผล
2. นำแบบคำร้องแก้ 0 และ มส. ติดต่อครูผู้สอนในรายวิชาที่ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ภายในวันที่ 12 – 25 มีนาคม 2563 3. ผลการเรียนที่ยังไม่ประกาศให้นักเรียนและนักศึกษาติดต่อครูผู้สอนในรายวิชานั้นๆ

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page