วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

ข้อมูลบุคลากร

[vc_row 0=””][vc_column][vc_column_text 0=””]

ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ตำแหน่ง จำนวน ระดับตำแหน่ง ระดับการศึกษา
ชาย หญิง รวม ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 เอก โท ตรี ต่ำ
กว่า
ป.ตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
๑. ผู้บริหาร 4 1 5 1 4 1 4
รวมผู้บริหาร 4 1 5 1 4 1 4
๒. ข้าราชการครูผู้สอน
สาขาวิชาสามัญ 3 3 2 1 3
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาช่างเชื่อม 3 3 2 1 3
สาขาวิชาช่างยนต์ 2 2 1 1 2
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 3 3 2 1 1 2
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 3 3 1 1 1 3
สาขาวิชาบัญชี 3 3 3 3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 1 2
สาขาการโรงแรม 1 1 1 1
สาขาอาหารและโภชนาการ 1 1 1 1
สาขาเพ้นท์ 1 1 1 1
สาขาเครื่องหนัง 1 1 1 1
สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ 1 1 1 1
สาขาดนตรี 1 1 1 1
รวมข้าราชการครูผู้สอน 16 9 25 2 3 1 7 1 4 7 1 6 13
๓.  ข้าราชการพลเรือน
รวมข้าราชการพลเรือน
๔.  ลูกจ้างประจำ
งานสอน 1 1 2 2
นักการภารโรง 3 3 3
พนักงานขับรถ 2 2 2
รวมลูกจ้างประจำ 6 1 7 7
๕.  พนักงานราชการ 0
พนักงานราชการครู 4 4 4
รวมพนักงานราชการ 4 4 4
๖.  ลูกจ้างชั่วคราว
จนท.งานการเงิน 2 2 1 1
จนท.งานบัญชี 1 1 1
จนท.งานบริหารทั่วไป 1 1 1
จนท.งานพัฒนาหลักสูตร 1 1 1
จนท.งานพัสดุอาคารสถานที่ 1 1 1
จนท.งานวัดผล 1 1 1
จนท.งานทะเบียน 1 1 1
จนท.งานแผนงบประมาณฯ 1 1 1
จนท.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 1 1 1
จนท.งานแนะแนวอาชีพฯ 1 1 1
จนท.งานศูนย์วิทยบริการ 1 1 1
จนท.งานวิจัย 1 1 1
จนท.งานการค้า 1 1 1
จนท.ประชาสัมพันธ์ 1 1 1
จนท.บุคลากร 1 1 1
จนท.งานทวิภาคี 1 1 1
แม่บ้าน
รวมลูกจ้างชั่วคราว 3 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
๗.  ครูจ้างสอน
สาขาวิชาสามัญ 3 3 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาคหกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์ 1 1 1
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 2

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]