วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคาร 1 (อาคารสารพัด)

ชั้น 11.11 ห้ององค์การ
1.12 ฝ่านพัฒ
1.13 ฝ่ายวิชาการ
1.14 งานแผ่น
ชั้น 2121 ห้องวิทยาศาสตร์
122 ห้องภาษาอังกฤษ
123 ห้องพักครู
124 ห้องคณิตศาตร์
125 ห้องภาษาไทย
ชั้น 3แผนกไฟฟ้า
131 ห้องเรียนไฟฟ้า
132 ห้องเรียนไฟฟ้า
133 ห้องพักครูแผนกไฟฟ้า
134 ห้องเรียนไฟฟ้า
135 ห้องวิชาควบคุมมอเตอร์
ชั้น 4แผนกอิเล็กทรอนิกส์
141 ห้องปฎิบัติทรอนิกส์ 1
142 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
141 ห้องพักครูอิเล็กทรอนิกส์
144 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
145 ห้องปฎิบัติอิทรอนิกส์


อาคาร 2 (คหกรรม)

ชั้น 1211 แผนกอาหาร
212 แผนกผ้า
ชั้น 2221 แผนกขนมหวาน
222 งานเครื่องหนัง

อาคารอำนวยการ

ชั้น 1 งานอำนวนการ
ชั้น 2321 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
322 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
323 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
324 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ชั้น 3331 ห้องดนตรี
332 ห้องดนตรี
333 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
334 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์


อาคารช่างกล

ชั้น 1 แผนกช่างกล
แผนกช่างยนต์
ชั้น 2แผนกช่างเชื่อม
ห้องเรียนทฤษฎีช่างยนต์
ชั้น 3ห้องประชุม


อาคาร 5

ชั้น 1 แผนกเสริมสวย – ตัดผมชาย
ชั้น 2ห้องประชุมมอหินขาว
ชั้น 3531 ห้องบัญชี
532 ห้องบัญชี
533 ห้องบัญชี
ชั้น 4541 ห้องบัญชี
542 ห้องพิมพ์ดีด
543 ห้องพิมพ์ดีด

6 อาคารวิทยบริการ

ชั้น 1 ห้องสมุด
ชั้น 2621 ห้องอินเตอร์เน็ต
622 ห้องครูน้อย
ชั้น 3631 ห้องสังคม
632 ห้องสังคม
ชั้น 4ห้องประชุมตาดโตน


7 อาคารการโรงแรม

ชั้น 1 711 ห้องปฎิบัติการผสมเครื่อมดื่ม
712 ห้องจัดดอกไม้
713 ห้องศูนย์บ่มเพราะ
714 ครัวร้อน
ชั้น 2721 ห้องประชุม
722 ห้องเรียน
723 ห้องเรียน
724 ห้องเรียน
ชั้น 3ห้องว่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
ชั้น 4 ห้องว่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ

8 อาคารชั่วคราวพัสดุกลาง

1 ห้องปฎิบัติการติดตั้งไฟฟ้า
ห้องพัสดุ
ห้องซ้อมเครื่องเย็น


9 ร้านกาแฟสารพัด


10 ศาลาพักผ่อน (ศาลาเขียว)


11 โรงอาหาร