วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

คุกกี้เมล็ดหูกวางเพื่อสุขภาพ

โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา- เอสโซ่ ครั้งที่ 25
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ