วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

นักการภารโรง

นายไพฑูรย์ ศิริเถียร
ลูกจ้างประจำ
นายบุญเสน่ห์ การถาง
ลูกจ้างประจำ
นายสุเทพ ธงทอง
ลูกจ้างประจำ
นายชุมพร เทียมชัยภูมิ
ลูกจ้างประจำ
นายสนาน นกแก้ว
นางบุญสม นกแก้ว
นายชัยสิทธิ์ บุญนา