วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประสานมาตรการ แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิและคณะเข้าร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประสานมาตรการ
แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว
(Memorandum of Understanding : MOU)
ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และ วิทยายาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.
ญ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page