วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

แผนกทักษะชีวิต

นายวศิน แฝงเวียง
หัวหน้าแผนกวิชาทักษะชีวิต

ข้าราชการครู (ครูชำนาญการพิเศษ)

นายเมธี โลไธสง
ข้าราชการครู

(ครูชำนาญการพิเศษ)

นางสาวสุมิตรา เขียวไกร
ข้าราชการครู

(ครู)

นางสุดาพร เสืออินทร์
ข้าราชการครู

(ครู)

นางสาวสมยงค์ ทองโคกศรี
ครูพิเศษ
นางมัทนา นาคนิล
ครูพิเศษ