วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

บุคลากรแผนกทักษะชีวิต

นายวศิน แฝงเวียง
หัวหน้าแผนกวิชาทักษะชีวิต
นายเมธี โลไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุมิตรา เขียวไกร
ครูชำนาญการ
นางสุดาพร เสืออินทร์
ครูชำนาญการ
นางสาวสมยงค์ ทองโคกศรี
ครูพิเศษ
นางมัทนา นาคนิล
ครูพิเศษ