วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาท) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ