วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1/60

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้กำหนดวันเปิดภาคเรียน และการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พุทธศักราช 2549 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จึงกำหนดวันเปิด และการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามไฟล์แนบ

download_1487914767_open1_60

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page