วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

ประวัติ

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเดิมเป็นโรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 โดยสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้อาคารเดิมของวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ ถนนโนนม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา
หลังจากการได้ประกาศจัดตั้งแล้วกรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นายสืบพงษ์ รักษาทรัพย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างพิจิตร มาทำหน้าที่ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิอีกหน้าที่หนึ่งเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษาที่ 550/2529 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2529 และได้รับมอบ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2529 โดยมีนายบุญเทียม เจริญยิ่ง รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษามาเป็นประธานในการรับมอบ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหลายท่าน ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสืบพงษ์ เจริญทรัพย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างพิจิตร มาปฏิบัติหน้าที่ประจำในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 1006/2529 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2529
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2530 กรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งที่ 935/2530 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2530 แต่งตั้งให้ นายประชุมพงษ์ สมบูรณ์ศิลป์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2530
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533 กรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งที่ 1940/2533 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2533 แต่งตั้งให้ นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ปัจจุบันนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ คือ นายชูชาติ พรามจร ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลสอดคล้องกับชุมชนและความต้องการของสถานประกอบการ

พันธกิจ
1. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. พัฒนาครูบุคลากร และนักเรียน นักศึกษาให้มีระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม
3. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างประโยชน์แก่สังคม

ปรัชญาสถานศึกษา

“หมั่นศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำประโยชน์สู่สังคม”
หมั่นศึกษา : ศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
พัฒนาฝีมือ : มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพที่เรียนมา
ยึดถือคุณธรรม : มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ ในการประกอบอาชีพ
นำประโยชน์สู่สร้างคน : นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคม

ประวัติการก่อตั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เดิมชื่อโรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยใช้อาคารเดิมของวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ตั้งอยู่ เลขที่ 380 ถนนโนนม่วง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2529-2530 กรมอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้นายสืบพงษ์ รักษาทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ
พ.ศ. 2530-2533 กรมอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้นายประชุมพงษ์ สมบูรณ์ศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ
พ.ศ. 2533-2541 กรมอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้นายพันธ์ศักดิ์ โรจนากาศ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
พ.ศ. 2541-2542 กรมอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้นายสมชาย พงษ์นภางค์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
พ.ศ. 2542-2553 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายปรีดา หลิมพาพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
พ.ศ. 2554–2555 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายสมผัด อินทรมา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
พ.ศ. 2556–2558 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายชูชาติ พรามจร ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
พ.ศ. 2558–ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

สถานที่ตั้งและขนาดของสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 380 ก ถนนโนนม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 ตั้งอยู่ที่ดินของราชพัสดุ 2 แปลง หมายเลขที่ 643 และ 670 มีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา

เบอร์โทรศัพท์และโทรสาร
โทรศัพท์ 044 812083
โทรสาร 044 811938