วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ 23 กรกฏาคม 2561

ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เข้ารับการประเมิน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ชมรูปภาพทั้งหมด