วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์

ครูพร้อม พิ้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโนนา 2019 ระลอกสาม ยังมีความรุนแรงในหลายพิ้นที่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัย โดยไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการจึดจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน ทางเว็บไซต์ “ครูพร้อม”

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page