วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะร้านการแฟวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

วันที่ 15 สิงหาคม 2561