วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิรับมอบแอลกอฮอล์ จากท่าน สส.สุชาติ ภิญโญ จำนวน 40 ลิตร

ครูบรรพต โคตรชาลี ตัวแทนวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 40 ลิตร จากท่าน สส.สุชาติ ภิญโญ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง