วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิรับมอบแอลกอฮอล์ จากท่าน สส.สุชาติ ภิญโญ จำนวน 40 ลิตร

ครูบรรพต โคตรชาลี ตัวแทนวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 40 ลิตร จากท่าน สส.สุชาติ ภิญโญ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page