วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

หัวหน้าแผนกวิชา

นายอาคม พิมโกทา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นางอรทัย ทาทิพย์
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
นางอังสนา อนุตตรังกูร
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นายณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายสกลไกร โพธิ์จุมพล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นายมนตรี นาคนิล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายจรูญ จงกลกลาง
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายบริบูรณ์ สนณรงค์
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ