วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

อกนิเทศจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 นำโดย นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ นางวีรวรรณ โยทองยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ออกนิเทศจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนชุมพลสวรรค์ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page