วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

ออกนิเทศจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้มอบหมายให้ นางวีรวรรณ โยทองยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ออกนิเทศจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page