วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

ออกนิเทศจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้มอบหมายให้ นางวีรวรรณ โยทองยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ออกนิเทศจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนบ้านห้วงบงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page