วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

อุทยานธรณีชัยภูมิ (ชัยภูมิจีโอพาร์ค )

ด้วยจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดตั้งอุทยานธรณีจังหวัดชัยภูมิ ให้ก้าวไปสู่การเป็นแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาทั้งในระดับประเทศและระดับโลก รวมทั้งนำแนวทางการพัฒนาอุทยานธรณีมาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้มีความยั่งยืน ทั้งในด้านอนุรักษ์ การท่องเที่ยว การศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการแบบองค์รวม

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page