วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเรณู คงโนนกอก
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวณัฐกานต์ ชมนาวัง
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาวองนค์นาฏ นกแก้ว
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
นางสาวสิริลักษณ์ ชาดตะครุ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาววรรณนิสา พันธ์ชาลี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวภัทรศยา สูงชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่
นางสาวสุดารัตน์ พันสีเทา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวสุภาพร สะท้าน
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้า
นางสาวนภาพร สมภา
เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
นายสรรพสกนธ์ จันทร์งาม
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวอุบลภัค คิดการ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
นางสาวศิวพร วิริยชัยฤกษ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
นางสาวสุนิตฐา เต้หนองเป็ด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นายกฤษณะ ชัยสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
นางสาวสุชาวดี สวงนทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม