วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเรณู คงโนนกอก
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวสิริลักษณ์ ชาดตะครุ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาววรรณนิสา พันธ์ชาลี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวภัทรศยา สูงชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่
นางสาวสุดารัตน์ พันสีเทา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวสุภาพร สะท้าน
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้า
นางสาวอุบลภัค คิดการ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
นางสาวศิวพร วิริยชัยฤกษ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
นายกฤษณะ ชัยสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
นางสาวจิตรารัตน์ ชัยอาวุธ
เจ้าหน้าที่บุคลากร
นายพิชญพงศ์ สินธุเขต
เจ้าหน้าที่งานวิจัย
นายอภิโชค โพธิ์ชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
นางสาวปิยะฉัตร จำนงค์บุญ
เจ้าหน้าที่งานการค้า
นายบวรศักดิ์ ยิ้มจันทร์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวสิรินาฏ ทิศเหนือ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวเพ็ญพักตร์ ชนะชัย
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นายเจษฎา มะโนธรรม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน