วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

เปิดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment Vocational Boot Camp ครั้งที่ 1 วิชาเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด ณ โรงเรียนพุทธโธวาท บ้านชีลอง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายปราโมทย์ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิและประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment Vocational Boot Camp ครั้งที่ 1 วิชาเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด ณ โรงเรียนพุทธโธวาท บ้านชีลอง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ