วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ใบลี
หัวหน้าแผนกวิชา

ข้าราชการครู (ครูชำนาญการ)

นายราเชนทร์ โกเสยะโยธิน
ครูพิเศษสอน