วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ใบลี
หัวหน้าแผนกวิชา