วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ใบลี
หัวหน้าแผนกวิชา

ข้าราชการครู (ครูชำนาญการ)

นายราเชนทร์ โกเสยะโยธิน
ครูพิเศษสอน