วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

แผนกวิชาช่างยนต์

นายอาคม พิมโกทา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

ข้าราชการครู (ครู)

นายบรรพต โคตรชาลี
พนักงานราชการ

(ครู)

นายพิริยกร ภู่บัว
พนักงานราชการ

(ครู)

นายอุไร รัตนภักดี
พนักงานราชการ

(ครู)

นายสุรชัย ภิรมย์ไกรพัด
ครูพิเศษสอน
นายสมุทร เอี่ยมเอ็ม
ครูพิเศษสอน
นายมานพ ชมภูแก้ว
ครูพิเศษสอน