วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

แผนกวิชาช่างยนต์

นายบรรหาร โคตะลี
หัวหน้าแผนกวิชา
นายอาคม พิมโกทา
ข้าราชการครู
นายบรรพต โคตรชาลี
พนักงานราชการ
นายพิริยกร ภู่บัว
พนักงานราชการ
นายอุไร รัตนภักดี
พนักงานราชการ
นายสุรชัย ภิรมย์ไกรพัด
ครูพิเศษสอน
นายสมุทร เอี่ยมเอ็ม
ครูพิเศษสอน
นายมานพ ชมภูแก้ว
ครูพิเศษสอน
นายสิทธิโชค สิงห์เหม
นักศึกษาฝึกสอน