วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร สถานศึกษา I-Teacher

ทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ได้ดำเนินการจัดอบรมแก่คณะครูและบุคลากรภายในวิทยาลัย
โดยท่านวิทยากร อาจารย์นพอนันต์ นรโคตร และ อาจารย์สมยงค์ จันทร์งาม

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page