วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร สถานศึกษา I-Teacher

ทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ได้ดำเนินการจัดอบรมแก่คณะครูและบุคลากรภายในวิทยาลัย
โดยท่านวิทยากร อาจารย์นพอนันต์ นรโคตร และ อาจารย์สมยงค์ จันทร์งาม