วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดยแผนกวิชาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ โดยมี นายสันติ เบ็ญจศิล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

  • การแสดง Science Show
  • การประกวดแต่งกายแฟนซีรีไซเคิลของนักเรียนทุกระดับชั้น
  • การแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page