วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0 ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Fix It Center Thailand 4.0 เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช่ในครัวเรือน การบริการตัดผม-เสริมสวยเคลื่อนที่ และการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 108 อาชีพ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โดยมี นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ นายนิพนธ์ โพธิ์ถิรเลิศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ นางวีรวรรณ โยทองยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ และคณะครูนักเรียน นักศึกษา ออกให้บริการชุมชน ในวันที่ 9 – 11,24-25 มิถุนายน 2560 ณ เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและได้รับเกียรติจากนายอำเภอบ้านเขว้าเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page