วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

โครงการสัมมนาทบทวนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2560-2564

นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิและประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2560-2564 ณ ห้องดาวเรือง โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ  โดยมีนาย ชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page